Abordare

Scopuri

Scopul Asociației RIO3 constă în susținerea și apărarea democrației, a statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, independența justiției și prevenirea corupției în România.

Acesta se va realiza prin:

Analiza modului în care sunt reflectate dispozițiile "Declarației Universale a Drepturilor Omului" și ale Convenției Europene a Drepturilor Omului în normele legale și practicile instituționale din România, urmată de propuneri concrete către autoritățile care au inițiativă legislativă sau care pot dispune măsuri administrative și judiciare pentru corelarea normelor de drept și a practicilor cu dispozițiile aceste Declarații;

Efectuarea de studii privind evoluția și perspectivele democrației și statului de drept în România și publicarea acestora;

Organizarea de acțiuni de educare civică a populației, în vederea creșterii gradului de cunoaștere a drepturilor și obligațiilor ce le revin cetățenilor;

Efectuarea de studii privind măsurile implementate și soluțiile identificate în penitenciare și în serviciile de probațiune în scopul reeducării persoanelor condamnate, cu propuneri concrete de perfectionare a acestor măsuri;

Organizarea și desfășurarea de acțiuni pentru resocializarea persoanelor care au suferit condamnări, precum și pentru acordarea de sprijin moral și material acestor persoane și familiilor acestora, în vederea integrării în familie, societate și viața civică, prin efectuarea de demersuri în a le crea locuri de muncă în societățile Asociației;

Popularizarea legislației privind reglementările europene în domeniul drepturilor omului și aplicarea lor în practică în țările din Uniunea Europeană, comparativ cu legislația din România;

Înființarea de publicații tipărite sau online, precum și alte mijloace de comunicare în masă, prin care să fie susținute promovarea și apărarea democrației, a statului de drept, respectiv a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Obiective

Obiectivele noastre sunt:

a) Sensibilizarea opiniei publice cu privire la valori esențiale precum: democrația, supremația legii, libertatea, civismul, independența justiției, drepturile omului;

b) Educarea cetățenilor cu privire la cunoașterea, exercitarea și respectarea drepturilor civile și politice, respectiv a drepturilor economice, sociale și culturale;

c) Susținerea și promovarea principiului legalității în societate;

d) Promovarea unei justiții independente, imparțiale și transparente;

e) Transparența activității organelor instituțiilor și autorităților publice și de interes public, inclusiv a serviciilor de informații;

f) Promovarea integrității în societate și în special în rândul celor care ocupă o poziție de demnitate sau o funcție publică;

g) Susținerea politicilor anticorupție și a instituțiilor publice specializate în lupta anticorupție;

h) Efectuarea de demersuri în toate țările UE pentru a intra în contact cu asociații și fundații care au ca obiect apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a principiilor democrației și statului de drept, în vederea însușirii practicii acestora;

i) Înregistrarea plângerilor persoanelor care sunt victime ale încălcării acestor drepturi în România și acționarea prin mijloace legale pentru ajutarea acestora;

j) Acordarea de ajutor moral și material pentru familiile celor care reclamă și dovedesc că sunt victime ale încălcării drepturilor și libertăților fundamentale;

k) Organizarea de studii privind modul cum sunt respectate principiile apărării drepturilor omului în legislația română în vigoare și publicarea acestor studii;

l) Efectuarea de deplasări la penitenciarele și serviciile de probațiune din România, pentru a stabili cum se respectă în practică legislația în vigoare cu privire la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

m) Acordarea de asistență, în mod dezinteresat, cetățenilor români ale căror drepturi sunt încălcate sau restrânse prin acțiuni ale puterii legislative, executive sau judecătorești;

n) Aducerea la cunoștința mass-media și organelor competente prin toate mijloacele, a oricăror încălcări ale drepturilor omului;

o) Desfășurarea unor activități cu caracter educativ în rândul copiilor și tinerilor pentru însușirea și înțelegerea conținutului Declarației Universale a Drepturilor Omului și Constituției României;

p) În vederea realizării scopurilor propuse și a obiectivelor, inițierea încheierii unor protocoale cu Inspectoratul General al Poliției Române, cu unele dintre penitenciarele și serviciile de probațiune din România, în vederea cunoașterii modului în care lucrătorii din poliție și cei din penitenciare cunosc și aplică prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului în activitatea lor;

q) Susținerea acțiunilor desfășurate de instituții publice și organisme neguvernamentale cu privire la nediscriminare, inclusiv în relațiile de familie, la asigurarea respectării standardelor internaționale cu privire la condițiile de derulare a actelor de educație, actelor de justiție și a condițiilor din penitenciare;

r) Elaborarea de rapoarte privind constatările asociației, care vor fi prezentate Președinției României, Camerei Deputaților, Senatului, Parchetului Generalde pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Cancelariei Primului-Ministru, Ministerelor de resort, Comisiei Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, Comisiei pentru Drepturile Omului de la Geneva, Departamentului de Stat al S.U.A. și O.N.U.